top of page

FMED Team

Former members:

MSc cohorts

2022-2023

 • Hongbo Zhang

 • Congyi Li

 • Dechen Deng

 • Jinyi Hu

 • Lin Shen

 • Yanhao Sun

 • Xu Yu

 • Yujie Wo

 • Zhixuan Xia

 • Zhiying Pi

 • Ziyi Cheng

 • Jacky Wang

 • Gongchang Lu

 • Xuandi Zhu

2021-2022

 • Ruiqi Wu

 • Sirui Yang

 • Franhao Ji

 • Ruxue Yang

 • Bochun Kang

 • Runbin Zang

 • Yitao Cheng

 • Vivi Zhang

 • Yu-Kai Su

 • Haiyang Yu

2020-2021

 • Rui Zhou

 • Qiwen Yang

 • Ying Lu

 • Weilun Zheng

 • Galyam Sanfo

 • Mingxuan Zhang

 • Ruijie Xu

 • Jiarui Sun

 • Patrick Carmody

 • Jie Deng

2019-2020

 • Xuefei Liang

 • Xiaorui Li

 • Shaoyang Wang

 • Jiacheng Wu

 • Jiaojiao Hu

Summer intern

2022-2023

 • Felicitie Mason

 • Yuxin Fan

bottom of page